Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Венкова, Валентина  [Clear All Filters]
1997
Венкова, В., 1997. Съществителните човек и хора в португалския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), pp.5–12.
1996
Венкова, В., 1996. Апроксимативът няколко и неговите преводни еквиваленти в руския и в португалския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(3), pp.5–10.
1995
Венкова, В., 1995. Квантификацията на имената в португалския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(3), pp.12–26.
1993
Венкова, В., 1993. Португалският именен оператор todo(o) и неговите преводни еквиваленти в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics/ Conrastive linguistics, 18(5), pp.10–15.
Subscribe to Syndicate