Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Велева, Маргарита  [Clear All Filters]
1985
Велева, М., 1985. Възприемане на българската фонологична опозиция звучност/беззвучност от носителите на арабския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), pp.28–37.
Subscribe to Syndicate