Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Василева, Ирена  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Василева, И., 1992. Темо-ремна структура и конекторен тип кохезия в английски и български научен текст. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.5–12.
Subscribe to Syndicate