Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Богданова, Събка  [Clear All Filters]
Journal Article
Богданова, С. & Ралева, Ц., 1993. Библиография на трудовете на Румяна Павлова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), pp.98–103.
Богданова, С., 1989. Пандекты Никона Черногорца в списке ХVІ в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13(1), pp.81–95.
Павлова, Р. & Богданова, С., 1982. Федот Петрович Филин (1908–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), pp.96–97.
Subscribe to Syndicate