Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Бечка, Йозеф Вацлав  [Clear All Filters]
Journal Article
Бечка, Й.Вацла, 1980. Конфронтативната лингвистика като основа за решаването на преводаческите проблеми. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(4), pp.46–54.
Subscribe to Syndicate