Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 23 results:
Filters: Author is Чешмеджиев, Димо  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Чешмеджиев, Д., 1992. Кирил Катански и Константин-Кирил Философ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(3), pp.55-60.
Чешмеджиев, Д., 1992. Кирил Катански и Константин-Кирил Философ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(3), pp.55–60.
Н
Чешмеджиев, Д., 2010. Няколко бележки за старата църква „Св. Петка” в Пловдив. In Е. Мирчева, ed. Филология. История. Изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. дфн. Стефан Смядовски. София: Валентин Траянов, pp. 171–185.
Subscribe to Syndicate