Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Бабов, Кирил  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Бабов, К., 1992. Фотиновият триезичен речник. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), pp.5–16.
Бабов, К., 1978. Лексикални калки в българския книжовен език, възприети от руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), pp.24–34.
Subscribe to Syndicate