Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Атанасова, Ирина  [Clear All Filters]
1989
Атанасова, И., 1989. Количествени изследвания по функционирането на местоименията във френския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), pp.89–96.
Subscribe to Syndicate