Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Кацори, Тома  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Кацори, Т., Дукова, У. & Асенова, П., 1984. Към характеристиката на тайните говори в България. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), pp.29–43.
П
Асенова, П., Кацори, Т. & Дукова, У., 1990. Повторението. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), pp.102–105.
Subscribe to Syndicate