Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Андреева, Райна  [Clear All Filters]
1991
Андреева, Р., 1991. Влияние на фрикативните съгласни върху сандхиалната елизия на маркера за минало време в английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), pp.9–14.
1989
Андреева, Р., 1989. Сандхиална елизия в английския език и перцепцията на миналото време от българи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), pp.12–17.
Subscribe to Syndicate