Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Андреева, Мария  [Clear All Filters]
1983
Андреева, М., 1983. Антонимията при фразеологичните единици в българския и словашкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), pp.20–25.
Subscribe to Syndicate