Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Ангелова, Искра  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Ангелова, И., 1990. Наблюдение върху двойното допълнение в българския език (върху материал от разговорната реч и други славянски езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), pp.93–96.
Ангелова, И., 1994. Конференция по социолингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(3–4), p.171.
Ангелова, И., 1983. Семиотичен аспект на пунктуацията в текста. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), pp.62–70.
Subscribe to Syndicate