Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Георгиева, Ирина  [Clear All Filters]
2008
Георгиева, И., 2008. Формиране на денотативни класове в състава на семантичното поле „Време на денонощието“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(2), pp.18–26.
Subscribe to Syndicate