Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 19 results:
Filters: Author is Тотоманова, Анна-Мария  [Clear All Filters]
Journal Article
Тотоманова, А.-М., 1995. Представите за сричката у Константин Костенечки. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(2), pp.57–62.
Тотоманова, А.-М., 1995. Петър Илчев (1927–1995). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19, pp.112–113.
Тотоманова, А.-М., 1992. Още веднъж за произхода на наречието вече. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(1), pp.109–113.
Тотоманова, А.-М., 2004. Към историята на българската темпорална система. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(4), pp.82–87.
Тотоманова, А.-М., 2012. Езикът на XIV век и съставът на Палаузовия сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(1), pp.24–37.
Тотоманова, А.-М., 2012. 1100 години от смъртта на свети Наум Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(2), pp.79–85.
Subscribe to Syndicate