Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Гливинская, Вера  [Clear All Filters]
2010
Гливинская, В., 2010. Фразеология и дидактика. In Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19-20 октомври 2009 г. Велико Търново: Знак '94, pp. 379–388.
Subscribe to Syndicate