Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Кръстева, Мария  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Янкова, Н. et al., 2006. Използване на някои фразеологизми в обучението по български език като чужд. Научни трудове - Университет по хранителни технологии – Пловдив, 53(2), pp.365–369.
Subscribe to Syndicate