Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Author is Стоянова, Юлияна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Стоянова, Ю., 2003. Професор д-р Роланд Марти. Българска реч, 9(3), pp.13–14.
Стоянова, Ю., 2005. Най-сериозно за игрите. Българска реч, 11(2), pp.70–73.
 Отзив за: Любенова, Илка. Възможности за ранното чуждоезиково обучение (английски и руски). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2004.
Стоянова, Ю., 2003. Тенденция към архаизация на лексикални елементи от съвременния словашки и български речников състав. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(2), pp.43–48.
Стоянова, Ю., 1999. Интернационализация на словашкия и българския речников език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 24(2–3), pp.24–33.
Стоянова, Ю. et al. eds., 2005. Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Subscribe to Syndicate