Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 33 results:
Filters: Author is Холиолчев, Христо  [Clear All Filters]
Journal Article
Холиолчев, Х., 1981. Българските говори от Беломорска Тракия и Мала Азия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.205–213.
Холиолчев, Х., 2004. В памет на Карл-Хайнц Полок. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), pp.142–143.
Холиолчев, Х., 2004. В памет на Карл-Хайнц Полок. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), pp.142–143.
Холиолчев, Х., 2014. Д-р Кирил Петров Костов. Българска реч, 20(1), pp.100-102.
Холиолчев, Х., 2012. За личното име Сидония. Българска реч, 18(1), pp.44–45.
За думите чичо, леля, стрина/стринка, тета/тетка, чинка, нана/нанка, вуйчо и др.
Холиолчев, Х., 2009. За русизмите преди и след .. Българска реч, 15(1-2), pp.100 – 103.
Холиолчев, Х., 1985. Методи Лилов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), pp.98–101.
Холиолчев, Х., 1985. Методи Лилов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), pp.98–101.
Холиолчев, Х., 2004. Методи Лилов. Българска реч, 10(5–7), pp.5–7.

Pages

Subscribe to Syndicate