Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Лъскова, Веселина  [Clear All Filters]
2005
Лъскова, В., 2005. Влиза показателното местоимение в състава на именната фраза в българския език?. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 543-550.
Subscribe to Syndicate