Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Розова, Надежда  [Clear All Filters]
2006
Anon., 2006. Към въпроса за имперфекта в съвременния книжовен хинди. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 506-516.
Subscribe to Syndicate