Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Сотиров, Петъра  [Clear All Filters]
2006
Anon., 2006. От съпоставителни граматики към съпоставителен анализ на дискурси (Върху примери от полския и българския дискурс). In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 456-464.
Subscribe to Syndicate