Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Тодорова, Таня  [Clear All Filters]
2006
Anon., 2006. Дискусията за народна говорна основа на българския книжовен език в сп. „Български книжици” (1858-1862). In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 427-435.
Subscribe to Syndicate