Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 16 results:
Filters: Author is Йорданка Велкова  [Clear All Filters]
2012
Отзив за книгата:Език, морал, отговорност. В. Миланов, Н. Михайлова-Сталянова (съст). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, 234 с.
Хаджиева, Е. et al., 2012. Разбирам и говоря, София: Гутенберг.
2006
Anon., 2006. Към проблема за безличността при страдателните конструкции. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 412-426.
Subscribe to Syndicate