Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 16 results:
Filters: Author is Йорданка Велкова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Anon., 2006. Към проблема за безличността при страдателните конструкции. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 412-426.
Anon., 2011. Корпус от студентска научна реч. Български език, //, pp.72–88.
Велкова, Й. & Джонова, М., 2013. Колко сме учтиви?. Българска реч, 19(3), pp.32 – 41.
Хаджиева, Е. et al., 2014. Как се общува на български?, София: Гутенберг.
З
Отзив за книгата:Език, морал, отговорност. В. Миланов, Н. Михайлова-Сталянова (съст). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, 234 с.
Г
Тишева, Й. et al., 2013. Граматика и устна реч, София: Фондация „Фокус“.
Subscribe to Syndicate