Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Андреева, Яна  [Clear All Filters]
2006
Anon., 2006. Срещата с другия в пътеписната литература на Фернанду Намора и самоопределянето на автобиографичния субект. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 237-247.
Subscribe to Syndicate