Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Маринкова-Пантева, Татяна  [Clear All Filters]
2006
Anon., 2006. „Аз и другият” в испанския посмодернистичен роман. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 228-236.
Subscribe to Syndicate