Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Михайлов, Калин  [Clear All Filters]
2006
Anon., 2006. Античната трагедия и филмът на М. Гибсън „Страстите Христови”. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 209-218.
Subscribe to Syndicate