Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Горчева, Мая  [Clear All Filters]
2006
Anon., 2006. Романът дневник в новата българска литература и мимикриите на авторството. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 157-165.
Subscribe to Syndicate