Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Михайлов, Петър  [Clear All Filters]
2006
Anon., 2006. „Собствена стая”, Вирджиния Улф и българските писателки от 30-те години на XX век. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 128-145.
Subscribe to Syndicate