Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Дамянова, Адриана  [Clear All Filters]
2011
Дамянова, А., 2011. Как българските ученици да постигнат по-убедителни резултати по четивна грамотност. In Тематични анализи на резултатите на българските ученици при четене в PISA 2009. София: ЦКОКУО.
Subscribe to Syndicate