Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Даскалова, Добрина  [Clear All Filters]
1991
Даскалова, Д., 1991. Наблюдение върху възприемането на акцентуваността в българския и в руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), pp.13–19.
Subscribe to Syndicate