Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 11 results:
Filters: Author is Мурдаров, Владко  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Мурдаров, В., 1990. Константин Босилков (1941–1989). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.103–104.
М
Мурдаров, В., 2006. Между може и трябва. Българска реч, 12(2–3), pp.46–49.
Р
Мурдаров, В., 1988. Разговор за българския език във Виена. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), p.231.
Subscribe to Syndicate