Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Павлов, Л  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Бакалов, Г., 1983. Из Христо Ботев. In Л. Павлов, ed. Студии, статии, рецензии. София: Български писател, p. 130.
Първа публикация: Ботев лист. Издание на Съюза на артистите, музикантите и театралните служещи в България, 02 юни 1921, бр. 2.
Subscribe to Syndicate