Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Велева, М  [Clear All Filters]
1985
Благоев, Д., 1985. Принос към историята на социализма в България. In М. Велева, ed. Избрани исторически съчинения. София: Наука и изкуство.
Първо издание на текста – 1906 г.
Subscribe to Syndicate