Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Паси, Исак  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Шилер, Ф., 1981. Върху наивната и сантименталната поезия. In И. Паси, ed. Естетика: Сборник статии, рецензии, писма. София: Наука и изкуство, pp. 575–662.
С
Паси, И., 1993. Смешното, София: Университетско издание „Св. Климент Охридски“.
Subscribe to Syndicate