Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Милева, Виолета  [Clear All Filters]
1989
Ликоманова, И. & Милева, В., 1989. За някои особености на съществителните имена за лица от женски пол в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(2), pp.5–11.
Трифонова, Й. et al., 1989. Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), pp.113–128.
1988
Милева, В., 1988. Някои основни типологични сходства между съвременния словашки и съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), pp.69–72.
Subscribe to Syndicate