Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Панайотов, Величко  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Отзив за конференция на тема Славянските езици – история и съвременност, проведена на 30.06.1996 г. в Софийския университет.
Панайотов, В., 1998. За някои омотематични лексеми в словашките и българските говори. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 23(3–4), pp.7–19.
Панайотов, В., 2001. Библиография на Винцент Бланар. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(1), pp.127–136.
Панайотов, В. & Влахова, Р., 1995. Конференция в памет на проф. д-р Максим Младенов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), pp.128–130.
Subscribe to Syndicate