Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 14 results:
Filters: Author is Лили Лашкова  [Clear All Filters]
Journal Article
Лашкова, Л., 2000. Адам Евгениевич Супрун (1928–1999). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(3), pp.173–175.
Селимски, Л. et al., 1984. Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), pp.101–124.
Лашкова, Л., 1981. За някои структурни особености на сърбохърватския книжовен език в съпоставка с българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.51–60.
Лашкова, Л. & Куева-Шверчек, Л., 1976. За някои функционални съответствия на българския определителен член в белоруски. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.139–148.
Лашкова, Л., 1987. Йосип Хам (1905–1986). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), pp.127–128.
Лашкова, Л., 1996. Краковска научна сесия, посветена на проф. Любомир Андрейчин. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(3), pp.124–126.
Лашкова, Л., 1991. Към въпроса за лексикалното изразяване на темпоралност в белоруския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), pp.22–28.
Лашкова, Л., 1988. Мястото на българския език в съпоставителното изследване на славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), pp.7–13.
Лашкова, Л. & Шверчек, Л., 1979. Някои проблеми на синтактичното отрицание в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), pp.39–44.
Лашкова, Л., 2000. Павле Ивич (1924–1999). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(3), pp.169–172.
Лашкова, Л., 1984. Трета българо-белоруска конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), pp.132–134.
Лашкова, Л., 1988. Чествуване на 200-годишнината от рождението на Вук Караджич в Югославия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), pp.224–226.
Subscribe to Syndicate