Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Дилтай, Вилхелм  [Clear All Filters]
1993
Дилтай, В., 1993. Съвременната култура и философията. In И. Стефанов & Гинев, Д., eds. Идеи в културологията. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 76-93.
Subscribe to Syndicate