Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Попова, Венче  [Clear All Filters]
1978
Попова, В., 1978. Дейността на Международната комисия за славянските книжовни езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), pp.84–89.
Subscribe to Syndicate