Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 13 results:
Filters: Author is Брезински, Стефан  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Брезински, С., 1995. Романя не е Румъния. Българска реч, 1(4), pp.27–28.
Брезински, С., 1996. Завера и за вярата. Българска реч, 2(1), pp.31–32.
Брезински, С., 1996. Заек и паяк. Българска реч, 2(2), pp.15–16.
Брезински, С., 1997. Как се сади райграс?. Българска реч, 3(3–4), pp.19–20.
Брезински, С., 1997. Обръщенията. Българска реч, 3(3–4), pp.18–19.
Брезински, С., 1998. Липѝр – урисѝт – лѝуса. Българска реч, 4(2), p.24.
Брезински, С., 1998. „Морен сокол пие..“. Българска реч, 4(1), p.23.
Записал Стефан Брезински.
Брезински, С., 1999. Насаждам на пачи яйца. Българска реч, 5(1), pp.23–24.
Брезински, С., 1979. Няколко лексикални белоруско-български паралели. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.35–37.
Брезински, С., 1983. Четвърта българо-полска конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.126–128.
Брезински, С., 1999. Системата на съвременните български сказуеми. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии, 87(1. Езикознание), pp.5–34.
Subscribe to Syndicate