Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Author is Парижкова, Любомира  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Парижкова, Л., 2013. Държавна политика за стимулиране на четенето в България. In Книгата – нашето по-смислено настояще : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ. София: За буквите – О писменехь, pp. 51–66.
И
Парижкова, Л., 2013. Изследване на съвременни тенденции в областта на книгата и четенето. In Р. Илиев Василева, Станчева, С. Свиле, & Янкова, И. Васил, eds. Дигиталното настояще и бъдеще : икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 9-10 април 2013 г., Метрополитън Хотел, София. София: За буквите – О писменехь, pp. 109–117.
Парижкова, Л., 2013. Инициативи на банки, на търговски центрове за стимулиране на четенето в България. В: . . София: За буквите – О писменехь. In М. Нанкова, ed. Добри практики за читателска компетентност при деца и ученици. София: За буквите – О писменехь, pp. 223-226.
К
Парижкова, Л., 2014. Книгата и четенето – някои добри практики за стимулиране на четенето в Университета по библиотекознание и информационни технологии. In Четенето в реална и електронна среда : Мотивация и опит на библиотеките и образователните институции. София: За буквите – О писменехь, pp. 123–128.
П
Парижкова, Л., 2014. Проучване на буккросинг зони в България. В: . . In Общество на знанието и хуманизмът на ХХІ век. Сборник. 1–2 ноември 2013. София: За буквите – О писменехь, pp. 177–183.
Т
Парижкова, Л., 2012. Творчески провокации за стимулиране на четенето. Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие, 3, pp.352–357.
Ч
Парижкова, Л., 2013. Четенето – нова мода или екзистенциална необходимост?. Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие, 4, pp.307–314. Available at: http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2013/resources/spisanie_e_book_2013b.pdf [Accessed 03.04.2015AD].
Загоров, В. & Златкова, П., 2012. Чети! Сподели! Бъди крачка напред!. In Л. Парижкова, ed. Книгата – нашето по-смислено настояще : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ. София: За буквите – О писменехь, pp. 78–92.
Subscribe to Syndicate