Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Главна дирекция на издателствата, полиграфическата промишленост и търговията с печатни произведения  [Clear All Filters]
1957
Anon., 1957. Списък на вредна литература, София: Държавна библиотека Васил Коларов.
Subscribe to Syndicate