Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Красимира Алексова  [Clear All Filters]
2002
Петрова, К., Алексова, К. & Осенова, П., 2002. Обзор электронных ресурсов славянских языков: виды и применение. 8-ма международна конференция на МАПРЯЛ, 4-7 април 2002, Велико Търново.
2003
Anon., 2003. Адаптиране на шведската система за транскрибиране на корпуси от разговорна реч спрямо спецификата на българския език. In Езикът и литературата в епохата на глобализацията. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 277 – 293.
Петрова, К. & Алексова, К., 2003. Някои приложения на корпусната лингвистика в езиковедските изследвания. In Шести славистични четения "Славистиката в началото на ХХІ век - традиции и очаквания", 26-27.04.2002 г. София: Сема РШ.
2011
Anon., 2011. Корпус от студентска научна реч. Български език, //, pp.72–88.
Subscribe to Syndicate