Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Иванова, Калина  [Clear All Filters]
1984
Селимски, Л. et al., 1984. Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), pp.101–124.
Subscribe to Syndicate