Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 24 results:
Filters: Author is Влахова, Радка  [Clear All Filters]
Book Chapter
Влахова, Р., 2006. „Винителни“ и „дателни“ префигирани глаголи в съвременния български език. In Аргументна структура. Проблеми на простото и сложното изречение. София: Сема РШ, pp. 80–105.
Anon., 2006. Езикът и речта – от „Алефът” до „Градината с разклоняващите се пътеки”. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 324-329.
Влахова, Р., 2006. Семантични и синтактични особености на префигираните глаголи с прономинален елемент в български. In Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст.н.с. I ст. дфн Йордан Пенчев Пенчев. София: Артграф, pp. 320 – 329.
Journal Article
Влахова, Р., 1996. Арне Хулт (Гьотеборг, Швеция). Българска реч, 2(4), pp.38–40.
Влахова, Р., 2001. Библиография на Руселина Ницолова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(3), pp.152–162.
Влахова, Р., 1996. Действената сила на думите. Българска реч, 2(3), pp.31–32.
Влахова, Р., 1996. Как да бъдем убедителни. Българска реч, 2(2), pp.25–27.
Панайотов, В. & Влахова, Р., 1995. Конференция в памет на проф. д-р Максим Младенов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), pp.128–130.
Влахова, Р., 1997. Креирам, килър, кастинг или?. Българска реч, 3(1–2), pp.50–51.
М. Жерева, Т. Тодорова. Български език за българи и чужденци
Влахова, Р., 1997. Обидни ли са националните имена. Българска реч, 3(3–4), pp.24–26.
Влахова, Р., 2005. Структурна и семантична характеристика на някои префигирани глаголи в съвременния български език. Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 88, pp.5–28.
Влахова, Р., 1996. Умението да отказваме. Българска реч, 2(1), pp.35–37.
Subscribe to Syndicate