Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 18 results:
Filters: Author is Влахова, Радка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Влахова, Р., 1996. Арне Хулт (Гьотеборг, Швеция). Българска реч, 2(4), pp.38–40.
Влахова, Р., 1996. Действената сила на думите. Българска реч, 2(3), pp.31–32.
Влахова, Р., 1996. Как да бъдем убедителни. Българска реч, 2(2), pp.25–27.
Влахова, Р., 1996. Умението да отказваме. Българска реч, 2(1), pp.35–37.
Влахова, Р., 1997. Креирам, килър, кастинг или?. Българска реч, 3(1–2), pp.50–51.
Влахова, Р., 1997. Обидни ли са националните имена. Българска реч, 3(3–4), pp.24–26.
М. Жерева, Т. Тодорова. Български език за българи и чужденци
Влахова, Р., 2001. Библиография на Руселина Ницолова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(3), pp.152–162.
Влахова, Р., 2005. Структурна и семантична характеристика на някои префигирани глаголи в съвременния български език. Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 88, pp.5–28.
Влахова, Р., 2006. „Винителни“ и „дателни“ префигирани глаголи в съвременния български език. In Аргументна структура. Проблеми на простото и сложното изречение. София: Сема РШ, pp. 80–105.
Влахова, Р., 2006. Семантични и синтактични особености на префигираните глаголи с прономинален елемент в български. In Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината от рождението на ст.н.с. I ст. дфн Йордан Пенчев Пенчев. София: Артграф, pp. 320 – 329.
Anon., 2006. Езикът и речта – от „Алефът” до „Градината с разклоняващите се пътеки”. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 324-329.
Subscribe to Syndicate