Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 30 results:
Filters: Author is Русинов, Русин  [Clear All Filters]
Book Chapter
Мирчева, Е., 1994. Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Протоевангелието на Яков. In Р. Русинов, ed. Лингвистични студии. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, pp. 71–80.
Journal Article
Буров, С. & Русинов, Р., 1988. Библиография на трудовете на Станьо Георгиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), pp.16–121.
Русинов, Р., 1988. Десети летен семинар по български език и култура във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), p.125.
Русинов, Р., 1997. За думата персонаж. Българска реч, 3(3–4), pp.31–32.
Русинов, Р., 1995. Зимнина. Българска реч, 1(3), p.43.
Русинов, Р., 1998. Из българската антропонимия. Българска реч, 4(2), pp.18–20.
1. Венелин – преосмислено фамилно име в лично. 2. Стойнè и Стòйне. 3. Личните имена Петромир/Петромира. 4. Старобългарското лично име Мост‘ич
Русинов, Р., 1987. Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), pp.119–120.
Русинов, Р., 1996. Ма̀дарски или Мада̀рски конник. Българска реч, 2(4), pp.27–28.
Русинов, Р., 1995. „Оторизиран“ дистрибутор. Българска реч, 1(3), pp.32–33.
Русинов, Р., 1999. „Патронирани“ граждани. Българска реч, 5(4), p.27.
Съществителни с първа съставка гала-, шоу-, мини-, макси- и за думата мултивидеоцентър.

Pages

Subscribe to Syndicate