Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 30 results:
Filters: Author is Русинов, Русин  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Буров, С. & Русинов, Р., 1988. Библиография на трудовете на Станьо Георгиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), pp.16–121.
И
Русинов, Р., 1998. Из българската антропонимия. Българска реч, 4(2), pp.18–20.
1. Венелин – преосмислено фамилно име в лично. 2. Стойнè и Стòйне. 3. Личните имена Петромир/Петромира. 4. Старобългарското лично име Мост‘ич
Л
Русинов, Р., 1987. Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), pp.119–120.
О
Русинов, Р., 1995. „Оторизиран“ дистрибутор. Българска реч, 1(3), pp.32–33.
Мирчева, Е., 1994. Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Протоевангелието на Яков. In Р. Русинов, ed. Лингвистични студии. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, pp. 71–80.
П
Русинов, Р., 1999. „Патронирани“ граждани. Българска реч, 5(4), p.27.
Съществителни с първа съставка гала-, шоу-, мини-, макси- и за думата мултивидеоцентър.

Pages

Subscribe to Syndicate