Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 27 results:
Filters: Author is Русинов, Русин  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Р
Русинов, Р., 1995. Зимнина. Българска реч, 1(3), p.43.
Русинов, Р., 1995. „Оторизиран“ дистрибутор. Българска реч, 1(3), pp.32–33.
Русинов, Р., 1995. Убийство по поръчка. Българска реч, 1(4), pp.29–30.
Не поръчково убийство, а убийство по поръчка или поръчано убийство.
Русинов, Р., 1996. Ма̀дарски или Мада̀рски конник. Българска реч, 2(4), pp.27–28.
Съществителни с първа съставка гала-, шоу-, мини-, макси- и за думата мултивидеоцентър.
Русинов, Р., 1997. За думата персонаж. Българска реч, 3(3–4), pp.31–32.
Русинов, Р., 1998. Из българската антропонимия. Българска реч, 4(2), pp.18–20.
1. Венелин – преосмислено фамилно име в лично. 2. Стойнè и Стòйне. 3. Личните имена Петромир/Петромира. 4. Старобългарското лично име Мост‘ич
Русинов, Р., 1999. „Патронирани“ граждани. Българска реч, 5(4), p.27.
Русинов, Р., 1985. Прилики и разлики в изграждането и развитието на съвременния книжовен български и украински език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(4), pp.5–11.

Pages

Subscribe to Syndicate